Stručni suradnici

PEDAGOGINJA

Pedagog kao profil pedagoškog stručnjaka prisutan je u vrtiću kao nezaobilazni čimbenik kvalitetnog ostvarenja osnovne zadaće - ranog odgoja i obrazovanja predškolske djece, što uključuje širok raspon djelovanja:

 • promicanje i istraživanje različitih koncepcija, teorijskih postavki, znanstvenih spoznaja i distignuća,

 • unaprjeđivanje kakvoće rada s djecom i roditeljima, te stručno usavršavanje, osposobljavanje i obrazovanje odgajatelja i ostalih sudionika u procesu
 • istraživanje i vrednovanje kvalitete primjene programa, odnosno humanog i materijalno organizacijskog okruženja u kojima se programi provode

Poslovi i zadaće pedagoga definiraju se na nekoliko razina: u odnosu na dijete, roditelje, odgajatelje, te društveno okruženje, što taj posao čini izuzetno složenim.

Pored toga, pedagog obavlja i ostale poslove: bibliotečno-informacijske, poslove dokumentiranja odgojno-obrazovne djelatnosti, organiziranja studentske prakse i dr.
S obzirom na dijete, primarna je zadaća pedagoga podizanje dnevne kvalitete života u vrtiću u skladu s njegovim razvojnim i aktualnim potrebama. 

Gledajući na odgajatelje osnovna je zadaća podrška i pomoć u ostvarenju odgojno-obrazovnog procesa, kao i usmjeravanje odgajatelja u osobnom i profesionalnom rastu.

U suradnji s roditeljima glavni cilj je podrška u odgovornom roditeljstvu te jačanje partnerskih odnosa dječjeg vrtića i obitelji. 

Primarna zadaća u odnosu na društveno okruženje je jačanje društvene svijesti o važnosti ranog odgoja i obrazovanja, te promidžba djelatnosti.Za kvalitetno obavljanje širokog raspona navedenih poslova od neprocjenjive je važnosti kontinuirana edukacija pedagoga, o čemu postoji visoka svijest. Međusobna profesionalna podrška i pomoć, kao i razmjena iskustva iz prakse, ostvaruje se putem raznih stručnih udruga i sekcija.

Bitne zadaće rada pedagoga definiraju se Godišnjim planovima i programima rada za svaku pedagošku godinu, a vezane su uz određeni segment djelatnosti koji se želi unaprijediti.

Pedagog, kao član stručnog tima vrtića, usmjeren je na timski rad i interdisciplinarni pristup, što su nezaobilazni preduvjeti zajedničkog uspješnog djelovanja.
 

LOGOPEDINJA

Logoped je stručna osoba edukacijsko rehabilitacijskog profila koja pomaže djeci u razvijanju komunikacijskih vještina. Logoped se u vrtiću bavi:

 • prevencijom, otkrivanjem i dijagnosticiranjem govorno jezičnih i komunikacijskih poremećaja
 • provođenjem individualnih inicijalnih intervjua za upis
 • upućivanjem na dodatne (vanjske) obrade
 • logopedskom podrškom djeci s govorno jezičnim i komunikacijskim poremećajima
 • praćenjem djece s faktorima rizika nastanka poremećaja (prikupljanje i vođenje dokumentacije, opservacije u skupini, izrada individualiziranih odgojno obrazovnih planova) 
 • savjetodavnim radom s roditeljima (individualni sastanci/roditeljski sastanci/literatura/leci)
 • edukacijom i suradnjom odgojitelja kroz radionice i radne sastanke (načini poticanja govorno jeične komunikacije, specifičnosti poremećaja, integracija djece s teškoćama u razvoju u redoviti odgojno obrazovni sustav; razvijanje predvještina za školu i sl.)

Najčešći poremećaji koji zahtjevaju stručnu pomoć logopeda:

 • usporen razvoj govora
 • poremećaj izgovora glasova (artikulacije)
 • poremećaj tempa i ritma govora
 • poremećaj glasa
 • jezične teškoće

PSIHOLOGINJA

Zadatak psihologa je osiguravati odgovarajuće, sigurno, stabilno i poticajno okruženje, u kojem će svako dijete, zadržavajući svoju osobnu i obiteljsku autonomiju, rasti i razvijati se u ono što na osnovu svojih potencijala može postati. Osim toga, predškolski psiholog pomaže roditelju i odgajatelju u usmjeravanju i preventivnom djelovanju prilikom odgoja djeteta.

Roditelji, najčešće, prvi puta susreću psihologa na razgovoru koji prethodi upisu djeteta u vrtić. Prilikom tog prvog susreta, roditelji razgovaraju sa psihologom o djetetovom razvoju od rođenja, njegovim navikama, ponašanju, zdravstvenom stanju i slično. To je prilika da roditelji kažu i pitaju sve što smatraju važnim, kao što su, primjerice, neke specifičnosti i potrebe djeteta i način na koji se one mogu zadovoljiti u vrtiću.
 

Psiholog u vrtiću bavi se sa svom upisanom djecom. Temeljne djelatnosti predškolskog psihologa su:
 

1. PREVENCIJA (procjena i praćenje razvojnog statusa djece)
• praćenje prilagodbe djece na vrtić
• utvrđivanje općeg razvojnog statusa sve djece
• praćenje zadovoljavanja potreba djece i poštivanja njihovih prava
• identifikacija djece s posebnim potrebama (teškoće u razvoju i potencijalna darovitost)
• sudjelovanje u organiziranju i provođenju usavršavanja odgojitelja
• suradnja s roditeljima: provođenje intervjua s roditeljima novoupisane djece, vođenje roditeljskih sastanaka i radionica, izrada edukativnih materijala stručne tematike, savjetodavni rad.

 

2. RANA INTERVENCIJA (poduzimanje mjera)

• izrada individualnih planova za rad s djecom s posebnim potrebama (teškoće u razvoju i potencijalna darovitost)
• provođenje individualnog rada s djecom s posebnim potrebama
• podrška odgojiteljima u radu s djecom s posebnim potrebama
• podrška roditeljima djece s posebnim potrebama: savjetovanje, educiranje, te po potrebi upućivanje u nadležne ustanove na specijalistički pregled, dijagnostiku i tretman.

 

ZDRAVSTVENA VODITELJICA

Radno mjesto zdravstvene voditeljice u dječjem vrtiću regulirano je Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, koji je sastavni dio Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi RH. Zdravstvena voditeljica jest viša medicinska sestra koja radi na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece i u timu sa stručnim suradnicima, ravnateljem, odgajateljima, roditeljima i ostalim čimbenicima sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka.

 

Provodi sve zdravstveno preventivne mjere za očuvanje psihičkog i fizičkog zdravlja djece. U uvjetima pandemije koordinira provođenje preporuka i smjernica izdanih od nadležnih nacionalnih službi. Koordinira odgojitelje u ostvarivanju zadataka zdravstvene zaštite djece. Provodi zdravstveni odgoj djece i izobrazbu odgojiteljima o važnim zdravstvenim temama.
 

U suradnji s liječnikom radi na ranom otkrivanju zdravstvenih problema djece.
 

Vodi zdravstvenu dokumentaciju te sastavlja potrebne izvještaje i analize o zdravstvenom stanju djece. Planira prehranu radi osiguravanja optimalnog rasta i razvoja sve djece.
 

Prati, nadzire i predlaže mjere za poboljšanje sanitarno-higijenskih uvjeta rada u dječjem vrtiću. Provodi nadzor nad higijenskim uvjetima čistoće unutarnjeg i vanjskog prostora gdje borave djeca. Surađuje s roditeljima vezano uz zdravlje djece te brine o utvrđivanju razloga dječjeg izostanka (ispričnice).
 

Djelokrug rada zdravstvene voditeljice obuhvaća slijedeće aktivnosti:

 • Brine o njezi i skrbi za tjelesni rast i zdravlje djeteta

 • Organizira i provodi zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje u cilju stjecanja pravilnih higijenskih navika i usvajanja zdravog načina življenja

 • Sudjeluje u organiziranju, stvaranju adekvatnih uvjeta i osiguravanju pravilne prehrane u Ustanovi za sve vrste programa prema HACCP sustavu

 • Brine o osiguranju i provedbi higijensko – sanitarnih uvjeta u unutarnjim i vanjskim prostorima Ustanove
 • Sudjeluje u radu stručnog tima u programu za djecu s teškoćama u razvoju.
 • Vodi zdravstvenu dokumentaciju prema “Pravilniku o Obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i Evidencije u dječjem vrtiću".

Ispiši stranicu