Pravo na pristup informacijama

 OBAVIJEST O NAČINU I UVJETIMA OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22 - u daljnjem tekstu: Zakon).
Sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. tog Zakona ,,Pravo na pristup informacijama” obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Cilj tog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
U smislu navedenoga Zakona ,,Informacija” je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:
  • pisanim putem na adresu:
    Dječji vrtić MATIJE GUPCA, Braće Cvijića 18, 10000 Zagreb (na dolje navedenom obrascu)
  • putem elektroničke pošte:  vrtic-matijegupca@zagreb.hr
  • telefonom na broj:  +385 1 3836 469
Službenica za informiranje: Dubravka Ninić, dipl. iur.

Naknada za pristup informacijama
Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. Zakona, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade i način naplate određeni su sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona.
Kriteriji Povjerenika za informiranje 

Pravo na ponovnu uporabu informacija
U smislu navedenoga Zakona ,,Ponovna uporaba”znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.
Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona.
U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.
 
Naknada za ponovnu uporabu informacija
Tijelo javne vlasti ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama.
Tijelo javne vlasti može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacija, u skladu s kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona. Iznimno, tijelo javne vlasti može korisniku, uz navedene troškove, naplatiti i troškove ako je ispunjen jedan od uvjeta utvrđenih člankom 32. Zakona.

Zakonski okviri:

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22)

POPI
S SKUPOVA PODATAKAIspiši stranicu